fbpx

Obchodní podmínky

  

I. Základní ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje ubytovacích služeb mezi Správa ubytka s.r.o., (dále jen „Prodávající“) a jeho zákazníky (dále jen „Kupující“). 
 1. Prodávajícím je Lukáš Verner, IČO: 19081839, Boží Dar 134, 362 62 Boží Dar,  zabývající se poskytováním ubytovacích služeb. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:  
 • e-mail: info@spravaubytka.cz 
 • tel. číslo: 734 474 009  
 1. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem. 
 1. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 
 1. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími. 

II. Bezpečnost a ochrana informací 

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednané služby. 
 1. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na internetových stránkách Prodejce. 

III. Objednávání 

 1. Pro účel nabídky zboží slouží internetová stránka, která je provozována na webové adrese www.pensionbarborka.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
 1. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Cena je vždy uvedena u konkrétního pokoje na stránkách. 

IV. Uzavření smlouvy 

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání pokoje, který je uveden na internetových stránkách Prodejce. Objednávku lze učinit i telefonicky. 
 1. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 
 1. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího. 
 1. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn. 

V. Odstoupení od smlouvy 

 1. Pobyt lze zrušit dle aktuálně platných stornopodmínek, uvedených při rezervaci, a to buď telefonicky nebo písemnou formou na daný email.  
 1. V případě pozdního zrušení je povinností kupujícího doplatit dlužnou částku dle stornopodmínek.  

IX. Platební podmínky 

 1. Objednané služby je možné zaplatit:  
 • platbou v hotovosti při pobytu 
 • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky 
 • platbou kartou přes platební bránu.  
 1. U každé objednávky je vyžadována záloha ve výši 30% z celkové ceny. Pokud kupující tuto zálohu neuhradí, bude jeho rezervace zrušena.  

XII. Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.1.2022. 
 1. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího. 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.