fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů 

Správce osobních údajů: 
Název: Správa ubytka s.r.o. (IČ: 19081839) 
Adresa sídla: Boží Dar 134, 362 62 Boží Dar E-mail: info@spravaubytka.cz 
Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o 
zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 1. Pojmy 
  Subjekt údajů: Právnická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje 
  vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“); 
  Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; 
  identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 
  odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 
  identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 
  ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či 
  „informace“); 
  Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a 
  nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je Správa ubytka s.r.o. (dále také „my“); 
  Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro 
  správce. 
  Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.pensionbarborka.cz 
  Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem 
  může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání 
  obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků; 
  Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina 
  souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků 
  přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje 
  webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. 
  Třetí země: Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země 
  Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko. 
   
 1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? 
  Lukáš Verner a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování 
  zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů: 
  a) identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní 
  adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ; 
  b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa; 
  c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies; 
  d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie 
  objednávek; 
  e) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či 
  v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací. 
 1. Jaký je původ osobních údajů? 
  Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského 
  účtu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o 
  • identifikační a adresní údaje; 
  • elektronické kontaktní údaje; 
  • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem. 
  A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové 
  stránky. Typicky jde o: 
  ● jiné elektronické údaje: 
  • cookies 
  • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli; 
  • IP adresa; 
  • datum přístupu a doba přístupu; 
  • vyhledávací dotazy; 
  • kód odpovědi http a https; 
  • přenášené skupiny dat; 
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače. 
 1. Proč jsou osobní údaje zpracovávány? 
  Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely: 
  • Správa zákaznických účtů 
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží 
  • Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy 
  • Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a 
  Vašeho chování na webových stránkách 
  • Provozování zákaznické soutěže a doručování výher 
  Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů: 
  • Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení 
  • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
 1. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány? 
  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány: 
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 
  mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky); 
  • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 
  10 let); 
  • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od 
  posledního otevření obchodního sdělení); 
  • po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4 
  roky od poslední objednávky). 
 1. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny? 
  Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců): 
  • Poskytovatelé analytických služeb 
  • Partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů 
  a jiných akcí 
  • Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických 
  řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu 
 1. Jsou osobní údaje předávány mimo EU? 
  Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) 
  nebo mezinárodní organizaci. 
 1. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány? 
  Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme 
  řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy. 
  Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, 
  včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem 
  významně dotýkalo. 
 1. Jaká jsou práva subjektů údajů? 
  Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou 
  uvedeny v úvodu těchto zásad. 
  V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR): 
  • Právo na přístup k osobním údajům 
  • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů 
  • Právo na výmaz osobních údajů 
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů 
  • Právo na přenositelnost údajů 
  • Právo vznést námitku proti zpracování 
  • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování 
  Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento 
  souhlas odvolat. 
  Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
  se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz. 
 1. Soubory cookies třetích stran? 
  Nepoužíváme cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, 
  abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích 
  stran a jiných prodejních kanálech. 
 1. Jsou zpracovávány i údaje o dětech? 
  Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně 
  neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 
  let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme 
  příslušným zákonem vázáni si je ponechat. 
 1. Závěr 
  Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních 
  údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich 
  webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k 
  zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat 
  předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání 
  našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Správa ubytka s.r.o. se sídlem Boží Dar 134, 362 62 Boží Dar, 
  IČ: 19081839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
  (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
  o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
  osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
 • jméno a příjmení 
 • e-mail 
 • telefonní číslo 
 • datum narození 
 1. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a datum narození je možné zpracovat na základě 
  Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení. 
  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let od posledního souhlasu. 
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních 
  údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo 
  dopisu na kontaktní údaje společnosti. 
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 
 • vzít souhlas kdykoliv zpět, 
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii 
  těchto údajů, 
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
  popřípadě požadovat omezení zpracování, 
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.