Terms and Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Pensionem Barborka, který je provozován Lukášem Vernerem, IČO 09142347, (dále jen poskytovatel) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování v pensionu jako objednatel objednává (dále jen objednatel).

 

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

 

 

Článek I.

Předsmluvní ujednání

 

1.        Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek 
a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.

 

2.         Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být zaslány na adresu info@pensionbarborka.cz, případně vytvořeny přes formulář na webových stránkách www.pensionbarborka.cz.

 

3.        Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

 

4.        Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/ zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat 
v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

 

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

 

1.        Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

 

Článek III

Nástup ubytování 

 

1.        Při nástupu ubytování se každý host prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce hosta ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.

 

2.   Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád.

 

 

Článek IV

Platební podmínky

 

1.        Poskytovatel je povinnen uhradit zálohu na objednané služby ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci.

 

2.        Objednatel je povinen za ubytování uhradit sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) převodem či v hotovosti před začátkem ubytování. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).

 

3.        Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

 

 

Článek V.

Storno podmínky

 

1.        Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

 

2.        Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy.

 

3.      Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby a to následovně:

 

U individuálních rezervací

Do 20 dnů před očekávaným nástupem ubytování zdarma

Méně než 20 dnů před očekávaným nástupem ubytování 50%

Méně než 14 dnů nebo v případě nedojezdu 100% celkové ceny ubytování

 

4.        Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování a snídani.

 

5.        Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) s 10-ti denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok 
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

 

Článek VI.

Reklamace služeb

 

1.        Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

 

1.        Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek 
a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

 

2.        Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.

 

Článek VIII.

Jurisdikce

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce jewww.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

 

 

Článek X.

Vyšší moc

 

1.        Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

 

Článek XI.

Další ujednání

 

1.        Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele 
i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.

 

2.        Poskytovatel je oprávněn před příjezdem klientů vyžadovat garanci ve formě předautorizace platební karty, případně zálohy bankovním převodem. 

 

3.        Shledá-li poskytovatel jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má poskytovatel právo, po projednání celé věci 
s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.

 

4.        Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. 

 

 

5.         Host bere na vědomí, že pension nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji. 

 

6.         Ve všech prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených, je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši €200 za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.

 

7. Osobní věci, které si host zapomene v pensionu, budou hostovi zaslány na dobírku Českou poštou na jeho náklady.

 

8. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

 

 

Článek XII.

Závěrečné ustanovení

 

  1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2020.